Kerkenraad Kerkenraad

Het hoofd van de kerk is Jezus Christus. Hij roept, regeert en bewaart Zijn kerk. Hij geeft daarvoor aan alle gemeenteleden gaven waarmee we Hem en elkaar mogen dienen. Daarnaast roept hij sommige gemeenteleden tot een speciale dienst: ambtsdragers. Zij worden geroepen om Hem te vertegenwoordigen en om de gemeente “toe te rusten tot dienstbetoon.” (Efeze 4:12)

Zoals Christus een drievoudig ambt had; profeet, koning en priester, zo zijn er in de kerk ook drie ambten: predikant, ouderling en diaken. De ambtsdragers samen vormen de kerkenraad.

Predikant:

 • Ds. L. Hoftijzer

Ouderlingen:

 • Dhr. H. van Anrooij, Gherstkamp 48, tel. 442660,
 • Dhr. W. van Dijk (scriba), Koekoek 1, tel. 443794,
 • Dhr. H. van Helden, Dorpsstraat 62a, tel. 442388,
 • Dhr. G. Kant, Koekoek 23, tel. 441632,
 • Dhr. M. de Rade, Dorpsstraat 59, tel. 443674,
 • Dhr. C.J. van Tilborg (toerustingsouderling), Nachtegaal 9, tel. 441904,
 • Dhr. A. van der Nat, Maasdijk 18, tel. 443395
 • Dhr. A. Bok,

Ouderling-kerkrentmeesters:

 • Dhr. M.W.L. van Berchum, De Hoepelmaker 2, tel. 850879,
 • Dhr. A. Kant, Kruisstraat 3, tel. 443453,
 • Dhr. J. Den Uijl, Dorpstraat 18

Diakenen:

 • Dhr. A. de Fijter, Dorpsstraat 4, tel. 442413
 • Dhr. C.C. van Herpen, Drie Zalmen 8, tel. 441248,

Moderamen
Het moderamen vormt het dagelijks bestuur van de kerkenraad. Zij bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en handelt lopende zaken af. In het moderamen hebben zitting: de predikant en een afgevaardigde van elk college (ouderlingen, kerkrentmeesters en diaconie).De samenstelling van het moderamen is als volgt:

 • Vacant (voorzitter)
 • Dhr. W. van Dijk (scriba)
 • Dhr. H. van Helden
 • Dhr. C.J. van Tilborg
 • Dhr. A. de Fijter (namens de diakenen)
 • Dhr. M.W.L. van Berchum (namens de kerkrentmeesters)

Pastoraat
Ten behoeve van het pastoraat heeft de kerkenraad, onder leiding van ouderling C. van Tilborg, onlangs de wijken heringedeeld. De aanleiding hiertoe was de wens om meer evenwicht in de grootte van de wijken te krijgen en om de wijken meer parallel te laten lopen met de indeling van de Hervormde Vrouwendienst. Dit laatste was een wens van zowel de pastoraatouderlingen als de bezoekdames van de HVD. Op deze manier kan informatie over geboorten, ziekten, e.d. makkelijker worden doorgegeven. Hierbij de nieuwe indeling:
 
Wijk 1:
Maasdijk, Dorpsstraat, Stoep, Onderweg, Kruisstraat
Ouderling: dhr. G. Kant (Koekoek 23, tel. 441632)
    
Wijk 2:
Nieuwstraat, Drie Zalmen, Slagboomstraat, Veldweg, Blaasbalg
Ouderling: dhr. A. Bok
 
    
Wijk 3:
Gherstkamp, Zesmorgen, Engweg, Den Bogerd, Hoefselaan, Vijfmorgen, Jagerspad
Ouderling: dhr. H. van Helden (Dorpsstraat 62a, tel. 442388)    
 
Wijk 4:
Van Ballegooijenhof, Wielstraat, De Rietdekker, De Geer, De Hoepelmaker, De Klompenmaker
Ouderling: dhr. A. van der Nat (Maasdijk 18, tel. 443395)
 
Wijk 5:
De Bijl: Koperwiek, Nachtegaal, Koekoek, Lijster
Ouderling: dhr. M. de Rade (Dorpsstraat 59, tel. 443674), bezoekbroeder ouderen: dhr. J. Pullen (Maasdijk 28, tel. 442044)
    
Wijk 6:
Mr. J.N. Scholtenplein, Almweg, Rijswijksesteeg, Dijkje en gemeenteleden buiten Rijswijk
Ouderling: dhr. H. van Anrooij (Gherstkamp 48, tel. 442660)
 
Als ambtsdragers willen wij graag gemeenteleden bezoeken om elkaar te bemoedigen, met elkaar mee te leven en elkaar te stimuleren in het navolgen van Christus. Mocht u of jij, om welke reden ook, graag op korte termijn een bezoekje ontvangen, schroom dan niet om uw/jouw wijkouderling of ondergetekende daarvoor te benaderen.

Diaconaat
Diaconaat is de dienst van de gemeente aan de naaste, dichtbij en veraf. De kerntaak is hulp bieden, in navolging van onze Here Jezus Christus. Met de woorden van de kerkorde: "De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.". De diakenen hebben de taak om de gemeente bewust te maken van en te ondersteunen bij haar diaconale roeping.De taken van de diaconie zijn onder andere:
- het bedienen tijdens de viering van het Heilig Avondmaal
- persoonlijke en financiële hulpverlening plaatselijk, regionaal en wereldwijd
- vervaardiging collecterooster en collecteren tijdens de Erediensten
- beheer van de kerktelefoon
- vertegenwoordiging van gemeente en diaconie in diverse kerkelijke activiteiten en organen.

Heeft u problemen waarbij de diaconie wellicht kan helpen, of weet u dat van anderen, schroomt u dan niet om een beroep te doen op één van de diakenen. Zij hebben ambtsgeheim, zodat u vertrouwelijk met hen kunt spreken.

Het college van diakenen bestaat uit:

 • Dhr. A. de Fijter Dorpsstraat 4, tel. 442413
 • Dhr. C.C. van Herpen, Drie Zalmen 8, tel. 441248        

Het rekeningnummer van de diaconie is NL41 RABO 0373 738 862 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Rijswijk NB


Kerkrentmeesterschap
Het college van kerkrentmeesters verzorgt de materiële zaken van de gemeente. Dit betreffen o.a. het beheer en onderhoud van de gebouwen (kerk, kerkelijk centrum en pastorie) en het traktement van de dominee. Deze werkzaamheden kunnen de kerkrentmeesters niet alleen. Gelukkig zijn er veel gemeenteleden die meehelpen. Hier zijn wij bijzonder dankbaar voor.

Mocht u of jij ook mee willen helpen met een bepaalde activiteit neem dan gerust eens contact op met een van de kerkrentmeesters. We kunnen uw hulp zeer goed gebruiken. We zijn ieder dankbaar  die zich altijd inzetten voor allerlei zaken van de kerkrentmeesters.

Het College van kerkrentmeesters bestaat nu uit drie ouderling-kerkrentmeesters en twee kerkrentmeesters.

Ouderling-kerkrentmeesters:

 • Dhr. M.W.L. van Berchum (Voorzitter), De Hoepelmaker 2, tel. 850879
 • Dhr. J. den Uijl (secretaris), Dorpstraat 18
 • Dhr. A Kant, Kruisstraat 3

Kerkrentmeesters:

 • Dhr. J.L. van Gammeren (beheer gebouwen), De Rietdekker 18, tel. 442606
 • Dhr. J.F. Westerlaken (administratie), Kruisstraat 17, tel. 442337

Het rekeningnummer van de kerkrentmeesters is NL75 RABO 0373 727 968 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Beheer kerkruimten
Het dagelijks beheer van de nevenruimten op de benedenverdieping is in handen van Jetty Duizer (441687). De nevenruimten zijn in het winterseizoen bijna elke avond in gebruik voor kerkelijke activiteiten. Wanneer u een bepaalde ruimte wilt huren voor een verjaardag of vergadering kunt  u bij Jetty Duizer  een afspraak maken.
Hoofdregel is dat alle activiteiten in de nevenruimten wijken voor een begrafenis of condoleanceavond. Voor bediening van koffie kunt u contact opnemen met Jetty Duizer (441687), Hillie van Breugel (442458) of Willie Hartman (442062).Willie Hartman is tevens contactpersoon voor de begrafenissen.

De kerkrentmeesters vragen aan iedere gebruiker van de kerkelijke ruimten om deze na gebruik schoon en netjes achter te laten. Gebruikt serviesgoed graag in de vaatwasser zetten. Als we ons allemaal aan deze afspraken houden, blijft het werk van de schoonmaakploeg ook binnen de perken. 


Geldmiddelen
De belangrijkste bron van inkomsten is de actie kerkelijke bijdrage die aan het begin van het jaar wordt gehouden (actie Kerkbalans). Wekelijks wordt er ook gecollecteerd in de Eredienst. De tweede en derde collecte zijn voor het college van kerkrentmeesters. Daarnaast zijn er de acties solidariteitskas, rommelmarkt, winterfair en oliebollenactie.

Ledenadministratie
De ledenadministratie is een zeer belangrijk instrument om met de gemeente in contact te blijven. Velen die actief zijn in het werk binnen de gemeente doen een beroep op deze administratie: predikant, ouderlingen, kerkrentmeesters, H.V.D., verjaardagsfonds. Zonder de informatie uit deze administratie is het in de praktijk niet mogelijk om iedereen binnen de gemeente persoonlijk te benaderen. Het is daarom van het groot belang dat u wijzigingen over uw gezinssitua (geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing en wijziging van kerkelijke gezindte) doorgeeft aan de ledenadministratie:

 • Dhr. W. Duizer, Maasdijk 22b (441687)

Onderhoud kerkgebouw en pastorie
De kerkrentmeester J.L. van Gammeren zorgt met behulp van een grote groep gemeenteleden voor het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie. Het tuinonderhoud van de kerk en de pastorie wordt door een grote groep vrijwilligers gedaan.
 

terug