Diensten Diensten

KERKDIENSTEN

Het hart van de gemeente klopt in de zondagse eredienst. Daar komen we samen voor Gods aangezicht om Hem te ontmoeten. Hij komt ons tegemoet in de bediening van het Woord en de sacramenten, wij mogen Hem antwoorden in ons bidden en danken in ons zingen en belijden en in het geven van onze gaven.

Elke zondag zijn er twee diensten, om 9.30 uur en om 18.00 uur. We komen dan samen in navolging van velen die ons in dit kerkgebouw zijn voorgegaan en in verbondenheid met de wereldwijde Kerk. In de diensten wordt de gereformeerde liturgie gevolgd. We maken daarbij gebruik van de Bijbelvertaling van het N.B.G. (vertaling ’51). We zingen de psalmen in de nieuwe berijming en daarnaast gezangen uit de hervormde bundel (bundel ’38). Voor gasten zijn hiervan een aan¬tal exemplaren in de kerk aanwezig.

In een van de zalen op de benedenverdieping is er crèche voor de  kinderen t/m 3 jaar. In de nieuwsbrief staat wekelijks vermeld wie hierover de leiding heeft.  Voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar is er kindernevendienst (zie hiervoor verder onder ‘kindernevendienst’).  

Op de eerste zondag van de maand en/of bij bijzondere diensten wordt er aansluitend op de dienst koffie gedronken in de hal achter in de kerk zodat we elkaar kunnen ontmoeten en verder kunnen spreken over het evangelie.

Bediening Heilige Doop
De kinderen die in de gemeente geboren zijn, en volwassenen die op latere leeftijd tot geloof gekomen zijn maar nog niet gedoopt zijn, mogen het sacrament van de Heilige Doop ontvangen. Hierin zegt Christus de dopeling toe dat Hij zijn of haar hart reiningt van zonden en zijn of haar leven vernieuwt door Zijn Geest. Door de Doop wordt je volwaardig lid van de Kerk.

Met ouders die hun kind willen laten dopen, of met een volwassene die tot geloof gekomen is en gedoopt wil worden, vindt voorafgaande aan de Doop een doopgesprek c.q. doopcatechese plaats. U kunt hiervoor contact opnemen met predikant of ouderling.

Viering Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal neemt een belangrijke plaats in het leven van de gemeente in. Het wordt vijf keer per jaar gevierd, waaronder op Goede Vrijdag. De data hiervan vindt u in het kerkblad en op de website.


Voorbereiding
De week voor de viering van het Heilig Avondmaal wordt er ’s zondags een voorbereidingsdienst gehouden.
Daarnaast vindt in de week van voorbereiding op woensdag een bezinningssamenkomst plaats. De bedoeling hiervan is om ons bewust te blijven van het voorrecht dat wij hebben om in alle vrijheid Christus’ dood te gedenken. Door de viering van het Heilig Avondmaal mogen wij versterkt worden in het geloof en in de zekerheid dat Hij voor ons geleden heeft en gestorven is, en ook voor ons dood en graf heeft overwonnen. Deze bezinningssamenkomsten vinden plaats op woensdagavond van 19.15-19.45 uur in de kerkzaal.
Wanneer er redenen zijn die het aangaan tot het Heilig Avondmaal in de weg staan, dan kunt u die week contact opnemen met predikant of ouderling.

Dankzegging
’s Avonds vindt er een dankzeggingsdienst plaats. Voor hen die ‘s ochtends niet in de gelegenheid waren om deel te nemen is daar ’s avonds tevens nog gelegenheid toe. Voor wie niet in de gelegenheid is om naar de kerk te komen (bijvoorbeeld langdurig zieken), is er de mogelijkheid om het Avondmaal aan huis te vieren. Voor informatie hierover kunt u terecht bij één van de ambtsdragers.

Bijzondere diensten
Een aantal diensten draagt een bijzonder karakter. Dit betreft diensten die betrekking hebben op de loop van het kerkelijk jaar, met name de grote christelijke heilsfeiten van Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, of op het wereldlijk jaar en de seizoenen (nieuwjaarsdag, bidstond in het voorjaar, dankstond in het najaar, oudjaarsdag), of op bijzondere momenten of accenten van de gemeente (gezinsdiensten, jeugddiensten, belijdenisdienst).

In de zomermaanden zijn er verschillende zondagen waarop wij samen kerken met de Gereformeerde kerk, afwisselend in, en onder verantwoording van respectievelijk, de Gereformeerde en Hervormde kerk.

Trouwdiensten, jubileumdiensten en rouwdiensten
Naast de reguliere bijzondere diensten, worden er onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad ook diensten gehouden bij vreugdevolle of verdrietige gebeurtenissen in het gemeenteleven. Deze diensten vinden plaats op verzoek van gemeenteleden. Diensten kunnen gehouden worden bij een trouwerij, een jubileum of een begrafenis. U kunt hiervoor contact opnemen met de predikant.

Gezinsdienstcommissie
Jaarlijks worden er vier gezinsdiensten ingeroosterd en worden wij verzocht om hiereen invulling aan te geven.
 
We starten het nieuwe seizoen in september met start winterwerk.
De volgende twee diensten richten wij ons met name op de kinderen, deze worden gehouden in november en februari.
De laatste dienst is in april en hierin staat het afsluiten van het winterwerk centraal.
De start- en slotdienst worden voorgegaan door onze eigen predikant, voor de andere diensten wordt een gastdominee/-spreker gevraagd.
 
Per dienst wordt er naar een vorm van muzikale bijdrage gezocht, voor de start en slotdienst van het winterwerk wordt er een koor of muziekgroep uitgenodigd.
Voor de diensten waar de kinderen centraal staan, wordt een kinder- of tienerkoor gevraagd.
 
Ruim voor de dienst, wordt er contact opgenomen met dominee en wordt gezamenlijk het thema bepaald. Daarna komen we bij elkaar en bespreken we de opzet van de dienst.
De liederen worden bekeken en ingevuld, de liturgie wordt opgesteld en iedereen neemt praktische taken op zich.
 
De gezinsdiensten worden altijd in de ochtenddienst gehouden en na afloop is er de gelegenheid met elkaar na te praten, terwijl koffie en thee wordt verzorgd.Sinds het afgelopen seizoen zijn we begonnen met koffie en thee schenken boven in de kerk, wat volgens ons een goede stap is geweest.
Wij zouden graag van u vernemen, hoe de gemeente dit heeft ervaren tot nu en wat eventueel de verbeterpunten zouden kunnen zijn. Tevens voor andere ideeën en zijn er andere punten, wat prettiger zou kunnen zijn of juist niet. U kunt altijd één van ons aanspreken of deponeren in de ideeënbus.

 Onze commissie bestaat uit de volgende gemeenteleden:
Miranda Duizer
Heidi Kant
Grace Lankhaar
Agnes van der Nat
Elike Treffers
Carolien Kant (contactpersoon: tel. 443468)
 
De diensten voor het komende seizoen staan gepland op:

Jeugddiensten
Per jaar worden er vijf jeugddiensten georganiseerd. In deze diensten proberen we vooral onderwerpen te behandelen die jongeren bezighouden. De jeugddiensten worden door en voor jongeren georganiseerd. Op die manier hopen we jongeren echt te bereiken met boodschap dat Jezus er ook voor hen is.

In de jeugddienst nodigen we een dominee, kandidaat of spreker uit om het Woord van God te verkondigen, op een praktische en makkelijk te begrijpen manier. Ook nodigen we meestal een koor of band uit en zingen we o.a. liederen uit bijvoorbeeld de bundel Op Toonhoogte, Opwekking en Psalmen & Gezangen.

Om het contact met jongeren te vergroten en een ruimer publiek te bereiken is er een Facebook account aangemaakt voor de jeugddiensten. Voeg jij onze Facebook ook toe? Zoek op: ‘Jeugddiensten Rijswijk’ of ga direct naar https://www.facebook.com/jeugddienstrijswijk.jeugddienst

Overzicht jeugddiensten seizoen 2018/2019

Heb je tips voor de muzikale invulling van de dienst? Ken je een inspirerende spreker/dominee? Of weet je een interessant thema? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar


De Jeugddienstcommissie bestaat uit de volgende leden:
- Corline Kraaij (voorzitter)
- Dieke van Tilborg
- Joëlle van Dijk
- Lisa van Nimwegen
- Marloes Bataille
- Martin Westerlaken
- Rik van Tilborg
- Sven Westerlaken
- Willeke Kant

Kindernevendienst
JEZUS ROEPT ALLE  KLEINE KINDEREN!  Zo luidt een couplet van een bekend kinderlied. Zo is het ook: Juist kinderen horen er al bij, zegt de Here Jezus ons. Daarom is het fijn dat ook zij iedere zondag naar de kerk kunnen komen en de verhalen uit de Bijbel in voor hen begrijpelijke taal mogen horen.

Elke zondag houden we nl. voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar kindernevendienst tijdens de ochtenddienst. Dit houdt in dat de kinderen gewoon bij hun ouders in de kerk kunnen gaan zitten. Na het gebed en voor de schriftlezing gaan zij met de leiding naar hun eigen ruimte beneden in het kerkgebouw. Hier wordt gezongen, geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel en tenslotte nog een werkje –passend bij het verhaal- gemaakt. Dit werkje wordt na de KND aangeboden aan de dominee zodat hij weet wat er behandeld is en er evt. nog kort aandacht aan kan besteden.

Voor het verhaal en de verwerkingen maken we gebruik van de methode: “Vertel het Maar”. Doel van de kindernevendienst is om de kinderen al vroeg te leren wie de Here Jezus voor hen wil zijn. Hen te laten ervaren dat ze er ook al echt bij horen en hen alvast  vertrouwd te maken met wat er tijdens de kerkdienst gebeurt. Ze komen weer terug in de dienst tijdens het naspel van het een na laatste lied en zijn dus ook aanwezig tijdens het slotlied en de Zegen.

Leeftijdsgroepen
De kinderen van groep 1 t/m 3 komen bij elkaar in het jeugdhonk (GROEP 1 KND)
(Tijdens gezinsdiensten mogen ook de kinderen van groep 4 zich bij deze groep voegen, omdat er dan slechts in 1 groep KND wordt gegeven)
De kinderen van groep 4 t/m 6 komen bij elkaar in de Maaszaal (GROEP 2 KND)
De kinderen van groep 7 en 8 komen bij elkaar in de consistorie (GROEP 3 KND)
Elke 1e zondag van de maand zal er voor gr. 7 en 8 geen KND zijn, maar worden zij uiteraard wel in de kerk verwacht!

Bijzondere diensten
→ Verder streven we ernaar dat de kinderen ook hun medewerking verlenen aan bijzondere diensten bv. door het zingen van een lied. (doopdienst/Pasen/Pinksteren)
→ Op 1e kerstdag tijdens de avonddienst wordt het kinderkerstfeest gehouden. We doen dit in samenwerking met jeugdclub “De hoeksteen”.
→ Tijdens de ochtenddienst van de laatste zondag voor de zomervakantie nemen we afscheid van de oudste kinderen. (mits de eigen predikant in deze dienst voorgaat)
→ Tijdens gezinsdiensten wordt er alleen kindernevendienst gehouden voor de kinderen van groep 1 t/m 4. De kinderen van de oudste groep(en) wonen dus de gehele dienst bij.
→ Tijdens avondmaalsdiensten gaan de kinderen op het gebruikelijke moment naar beneden. De kinderen van groep 1 t/m 4 blijven echter tot het einde van de dienst beneden. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen tijdens het naspel van het lied voor het avondmaal terug.

Projecten
De methode “Vertel het maar” biedt elk jaar een project aan rondom Pasen, Pinksteren en Kerst. Als kindernevendienstleiding beslissen we of we het project uitvoeren of het feest op een andere manier invullen. Als voor een project wordt gekozen, wordt meestal na afloop van de kindernevendienst kort iets verteld over het verhaal van die zondag en het bijbehorende thema. Het thema wordt vaak afgebeeld voorin de kerk. Soms is ook het zingen van een lied een onderdeel van het project.

Financiën
De kindernevendienst voorziet in haar eigen financiën d.m.v. een inzameling rond de kerstperiode. Dit houdt in dat er collectebussen in de kerk komen te staan tijdens Advent en kerst. Rond die tijd staat er hierover informatie in de kerkklanken. U krijgt zo de mogelijkheid de kindernevendienst financieel te ondersteunen. Tijdens het kinderkerstfeest zal de collecte ook deels naar de kindernevendienst gaan.

Uitnodiging
Uiteraard zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte welkom! Misschien kent u/ken jij wel een jongen of meisje dat ook graag mee zou willen naar de kindernevendienst.
Neem hem of haar dan gerust mee!

Leiding   
Groep 1:

 • Jolanda Dijkhof
 • Annette Bouma
 • Maartje van Helden
 • Marit Westerlaken
 • Hanneke de Fijter
 • Annette Sonnema
 • Jenny de Fijter

 Groep 2 : 

 • Wendy van Dijk
 • André Bok
 • Dieke van Tilborg
 • Willeke Kant
 • Joelle van Dijk                 

Groep 3 :

 • Martin Westerlaken
 • Arie Lankhaar
 • Caroline van Tilborg

De contactpersoon voor de kindernevendienst is: André Bok (tel. 443468,


Koster
In onze gemeente vormen Jan van Breugel en zijn vrouw Hillie het kostersechtpaar. Daarnaast doet ook Joost van Gammeren dienst als koster. Zij zorgen voor veel zaken die rondom en in de kerk gebeuren.  Om enkele taken te noemen: openen en sluiten van de kerk, het gereedmaken van de psalmborden, het zorgen voor de verwarming, het ontvangen van de gastpredikanten, het luiden van de klok.

 •  Jan en Hillie van Breugel, De Rietdekker 10, tel. 442458
 • Joost van Gammeren, De Rietdekker 18, tel. 442606


Organisten
Voor de begeleiding van de gemeentezang is in 2001 een prachtig nieuw orgel gebouwd door orgelbouwer Scheuerman uit Rotterdam in samenwerking met enkele gemeenteleden. Het orgel heeft 2 manualen en een vrij pedaal. Het orgel is romantisch van aard en beschikt over een uitgebreide dispositie waarop alle orgelwerken kunnen worden uitgevoerd. Met regelmaat worden orgelconcerten gegeven. Door de jaren heen zijn ook een aantal Cd-opnames gemaakt.
 
We hebben 6 organisten die allen met veel plezier en toewijding de Erediensten begeleiden. Hun orgelspel draagt bij aan het geheel van de Eredienst. Dit kan bijvoorbeeld met een passend muzikaal antwoord op de preek of met een uitkomende stem bij een loflied. Het is alles tot meerdere glorie aan God.

“Laat zich ’t orgel overal bij het juichend vreugdgeschal  tot des Heren glorie paren”
 

De organisten van onze gemeente zijn:

 • dhr. M. Pullen, Vijfmorgen 4, tel. 443857
 • dhr. T.V.H. van den Berg. Den Bogerd 10, tel. 785131
 • mevr. H. Ermstrang-de Ruiter, Burgstraat 17 Giessen, tel. 441246
 • dhr. H. van Oudheusden, ’t Gemeent 19 Uitwijk, tel. 06-25244323
 • dhr. J.P. de Weerdt, Mahonie 150 Dordrecht, tel. 078-6166129
 • mevr. W.C. Duizer-Smits, Maasdijk 15 Giessen, tel. 682833

Het orgelrooster wordt verzorgd door J.H. Kraaij (tel. 442825).


Collecten
In iedere dienst worden drie collecten gehouden. De eerste collecte is voor de Diaconie, de tweede en derde collecte voor de Kerkrentmeesters. De precieze bestemming van de collecten wordt vermeld in de nieuwsbrief en afgekondigd in de kerkdienst.

Al vele jaren bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van collectebonnen. Velen maken hier al gebruik van. Voor hen die er nog geen gebruik van maken is het goed om dit te overwegen. U kunt namelijk – doordat giften aan de kerk aftrekbaar zijn voor de belasting –  tientallen procenten meer geven aan de kerk zonder dat het u iets extra kost. Daarnaast hoeft u ook niet iedere keer te zoeken naar kleingeld. Er zijn bonnen van € 0,50, € 0,75, € 1,00 en € 10,00. De bonnen worden iedere eerste maandag van de maand tussen 20.00 uur en 21.00 uur verkocht door:
 

Autodienst
Evenals in de afgelopen jaren wordt de “kerkauto” weer door diverse gemeenteleden gereden. Schroom u niet om u te melden indien u hier gebruik van wenst te maken. De chauffeurs rijden u graag van en naar de kerk.

Op de nieuwsbrief  staat elke zondag vermeld wie er de volgende zondag rijdt. Indien u gehaald en/of gebracht wilt worden kunt u contact opnemen met diegene die op de desbetreffende zondag rijdt. Indien er onderling gewisseld word dit s.v.p. ook aan Riekske Kant doorgeven zodat ze dit op de nieuwsbrief kan laten verwerken. Voor zangavonden, concerten etc. gelieve u zelf contact op te nemen met de desbetreffende commissies.

De chauffeurs zijn:
1ste zondag van de maand: Hille Hooghiemstra   442686 ’s morgens
1ste zondag van de maand: Ko Kraaij                  442825 ’s avonds
2de zondag van de maand: Gerrit van Drunen  442971
3de zondag van de maand: Teus Smits   441445
4de zondag van de maand: Dick van Vugt 442327
5de zondag van de maand: Wim Duizer  441687
Alle overige diensten       : Wim Duizer   441687

Bloemengroet
Iedere zondag staan er bloemen in de kerk. Na de avonddienst worden de bloemen door de ouderling van dienst naar de daarvoor in aanmerking komende gemeenteleden gebracht.

Als eerste komt een gemeentelid dat thuis gekomen is uit het ziekenhuis in aanmerking. Indien in een week meerdere personen uit het ziekenhuis thuiskomen, ontvangen zij mogelijk later deze bloemengroet. Wanneer er geen zieken uit het ziekenhuis komen worden de bloemen bij ouderen, een langdurig zieke of iemand anders die een bemoediging kan gebruiken thuis gebracht.

Als u iemand weet die hiervoor in aanmerking komt, kunt u dat doorgeven aan de contactpersoon:
 

Internetdienst
Wanneer u langdurig niet in staat bent om de kerk te bezoeken, maar wel graag de diensten mee wilt maken, is er de mogelijkheid om via internet de diensten thuis mee te maken.

Met ingang van 1 maart 2013 bestaat er geen kerktelefoon meer. Alleen via internet kan een kerkdienst thuis beluisterd worden. Wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken wordt verzocht contact op te nemen met:
- Dhr. K .van Herpen, tel. 441248
 

terug