Gemeenteopbouw Gemeenteopbouw

Bijbel- en gebedskringen
Veel gemeenteleden zijn betrokken bij het kringwerk. Gedurende het winterseizoen komen we op deze kringen samen om elkaar te ontmoeten, om samen uit de Bijbel te lezen en samen te bidden. Het deelnemen aan een kring is een prachtige  gelegenheid om het geloof met anderen te delen en daarin te groeien.

Bijbelkring 1
Op de woensdagavonden, één keer per 2 weken, wordt er bijbelkring gehouden. Met elkaar bespreken wij een onderwerp uit één van de bijbelboeken. Met behulp van een boekje dat het te behandelen onderwerp nader toelicht.

Aan de hand van de gespreksvragen mogen we met elkaar de rijkdommen van het “Woord” ontdekken en ons geloofsleven verrijken. We kunnen niet zonder en onze kennis schiet zo vaak tekort. Ook om anderen tot steun te zijn die op onze weg geplaatst worden moeten we onze kennis verrijken.

Het is heel fijn om met elkaar de Bijbel te bespreken en van elkaar te leren.
Dan pas kun je begrijpen dat het “Woord” levend is en levend maakt. Via onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht over data, tijd en plaats van de bijeenkomsten.

Graag tot ziens op de bijbelkring.

 • Contactpersoon: dhr. J. Pullen, tel. 442044.

Bijbelkring 2
Deze Bijbelkring komt één keer per maand bij een van de deelnemers thuis bij elkaar. We zoeken met elkaar naar hoe wij vandaag als discipel van Jezus Hem kunnen volgen. Ieder die belangstelling heeft om aan deze kring deel te nemen is hiervoor hartelijk welkom.
 
Het komende seizoen willen we met elkaar het Bijbelboek Nehemia bestuderen. Hoewel dit boek niet zo erg bekend is, bevat het een belangrijke boodschap voor onze tijd. In de deplorabele toestand van het Jeruzalem in die tijd, herkennen we iets van de crisis waarin de kerk in Nederland zich vandaag bevindt.
 
Nehemia geeft in een vast vertrouwen op God leiding aan het herstel van de stad en de dienst aan God. Biddend en werkend is hij van grote betekenis voor het reveil dat het joodse volk in de periode na de ballingschap beleefde.
 
Daarin is hij een inspirerend voorbeeld voor ieder die vandaag verlangt naar een opwekking. Meer dan ooit is er behoefte aan bidders en werkers, die de opbouw van de gemeente op het hart dragen. Bij de studie maken we gebruik van het boek ‘Kernteksten uit Nehemia’ van dr. M. van Campen.
 

Gesprekskring
Wij stellen ons even voor….
Wij zijn een groepje, dat meer willen weten over de liefde van Jezus. We willen Zijn liefde en Zijn wijsheid met elkaar delen en daar over praten aan de hand van verschillende onderwerpen.
 
Onze basis is en blijft altijd het woord van God. Aan de hand van de Bijbel proberen wij iets van Zijn grote liefde, wijsheid en genade te begrijpen voor ons gewone dagelijkse leven.
 
We delen onze blijdschap en zorgen met elkaar. Met blijvende hoop van God mogen we elkaar bemoedigen en verder gaan. We drinken een kopje koffie of thee, zingen met elkaar, praten over het onderwerp en sluiten af met gebed en een laatste lied. Om kwart voor acht staat de koffie klaar en om kwart voor tien gaan we weer huiswaarts.
 
En…iedereen is van harte welkom! Of u veel van de Bijbel weet of juist weinig. Of u een prater of een luisteraar bent. We leren van elkaar. In het voorjaar sluiten we het seizoen af met een gezellig, niet te duur, etentje.
 
Plaats:                 Almzaal van onze kerk
Tijd:                      Op maandagavond van 20.00 tot 21.45 uur.
Wanneer:           ca.1 x in de 3 weken (aangegeven op de nieuwsbrief)

Informatie:

 • Corrie Kant, tel. 441874
 • Nellie van Ginhoven, tel. 441771
 • Coby Schipper, tel. 442169
 • Nelly van Gammeren, tel. 442606

Gemeentegroeigroepen
BE CONNECTED
Wij, jongvolwassenen van de Hervormde Gemeente te Rijswijk, vinden het belangrijk om met andere leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over het geloof. Vorig jaar zijn we gestart met de groeigroep ‘Be Connected’ voor 20 plussers. Nu een jaar later blikken we terug op een mooi seizoen waarin goede gesprekken zijn gevoerd. In september willen we weer van start gaan! Daarvoor ben jij uitgenodigd!
 
Kort samengevat volgen hier onze doelen: leren uit de Bijbel (Bijbelstudie), groeien in geloof en leren van elkaar. De Bijbelstudie wordt telkens voorbereid door iemand anders, aan de hand van een methode.
 
Eén keer per 2 weken komen we op donderdagavond samen. De volgende avonden hebben we ingepland:
Locatie kan wisselen en wordt nog gecommuniceerd.
 
Wil je aansluiten bij onze groeigroep of heb je vragen? Spreek ons vooral even aan!
 
Hartelijke groeten van,

 • Dieke van Tilborg,
 • Corline Kraaij,


Gebedskring
Terwijl Jezus in gebed was, en toen Hij ophield, vroeg één van de discipelen “Heer leer ons bidden “ (Lucas 11:1) De Here Jezus leerde ons het “onze Vader” Zo mogen ook wij met onze gebeden tot de Hemelse Vader gaan.
 
Met elkaar lezen we dan een stukje uit de Bijbel en aansluitend uit een Bijbels dagboek. Met elkaar danken wij God de Vader voor al de goede gaven die wij elke dag weer uit Zijn hand ontvangen.
 
Ook brengen wij de noden van de gemeente en de wereld in onze gebeden tot de Hemelse Vader. Kom gerust eens mee bidden. Tijd en plaats zijn te vinden op de nieuwsbrief.
Voor verdere informatie:

 • Jennie Kant, tel. 441874
 • Cobie Kant
 • Jenny de Fijter
 • Dineke van Tilborg
 • Jan Pullen


Commissie Kerk en Israël
Afgelopen seizoen is er door de drie protestantse kerken in Rijswijk en Giessen een Commissie Kerk en Israël opgericht.
 
Deze commissie heeft als doel om de verbondenheid van de kerk met Israël vorm te geven. De kerk is immers, zoals onze kerkorde dat zegt: ‘geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël.’ De commissie vraagt aandacht voor de bijzondere positie van het volk Israël in prediking, gebed en het hele gemeenteleven.
 
Hiertoe wordt ook elk jaar, in de periode voorafgaande aan de Israëlzondag, een avond belegd over Israël, afwisselend in een van de drie kerken. Voor het komende seizoen staat deze avond gepland op: DV woensdag 14 september in het Dijkhuis in Giessen. Rabbijn Tsvi Marx zal dan spreken over de Joodse feestdagen.
 
De commissie bestaat uit:

 • dhr. H. van Anrooij (namens hervormd Rijswijk), tel. 442660
 • dhr. F. de Boer (namens geref. Giessen/Rijswijk)
 • dhr. M. Groenenberg (namens hervormd Giessen)

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden
Voor gemeenteleden die zich verder willen verdiepen in de bijbel en het geloof, wordt er vanuit de classis (de gemeenten in onze regio) de Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) verzorgd. Dit is een laagdrempelige reeks van cursussen over onderwerpen uit de hele breedte van de theologie.Predikanten uit de regio bieden curssussen aan in de volgende vakken: Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, de kerk en haar belijden, dogmatiek, ethiek, kerk en Israël, Praktische Theologie en Missiologie. Er is een cursustraject van drie jaar. Daarnaast worden er ook kortlopende cursussen gegeven van drie avonden. 

De cursussen wordt gegeven op de donderdagavond van 19.30 uur tot 22.15 uur in Chr. Scholengemeenschap “Willem van Oranje College”, Perzikstraat 7 te Wijk en Aalburg. De cursus start in september en het cursusgeld bedraagt  € 160,- per jaar.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met

mw. F. van Wijk, tel. 0416-672162,

Mannenontbijt
Het mannenontbijt heeft inmiddels een vaste plaats in ons gemeenteleven verworven. Om de maand op zaterdagochtend ontmoeten mannen uit de gemeente elkaar bij een gezamenlijk ontbijt.

Op dit mannenontbijt eten we samen, we zingen en bidden en we gaan met elkaar in gesprek over een geloofsonderwerp. Afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld: ‘Vaderschap en werk’, ‘Geestelijke strijd’ en ‘Werken aan je huwelijk’.
De inleidingen worden verzorgd door leden uit onze gemeente.
Voor het komende seizoen staan gepland:

Deze mannenontbijten vinden plaats van 8.00 tot 10.00 uur in de Maaszaal onder de kerk. De kosten zijn € 5,00 per keer. Opgave graag uiterlijk op de voorafgaande donderdagavond in verband met het inkopen van de maaltijd.

Voor meer informatie en opgave:

 • dhr. H. van Anrooij, tel. 442660

Damesochtende/middag met high-tea
Op de vrouwenmiddagen willen we met elkaar nadenken en praten over allerlei geloofsonderwerpen aan de hand van een inleiding door een spreker. Daarbij staat centraal hoe we ons geloof in ons dagelijks leven invulling kunnen geven op allerlei terrein.
 
Dit seizoen willen we twee ochtenden en twee middagen plannen. Suggesties voor onderwerpen zijn welkom bij een van onderstaande contactpersonen. De bijeenkomsten houden we in de Maaszaal.
 
Na de inleiding van een half uur willen we in groepjes doorpraten/ meeluisteren over het thema. Vervolgens willen we dan genieten van een high-tea met (zelfgemaakte) hapjes. Het is de bedoeling dat iedereen zelf enkele kleine cakejes/ taartpuntjes/ rolls/ sandwiches/ chocolaatjes meeneemt voor bij de thee. Verder zijn de kosten per keer 1 euro voor een boekenbon/ reiskosten voor de spreker.
 
Dus bel je vriendin, buurvrouw, (schoon)moeder of(schoon)dochter op, bak wat lekkers en kom gezellig samen naar de damesmiddag. Nadere informatie over data en onderwerpen krijgt u aan het begin van het winterseizoen
 
Contactpersonen:

 • Gerlinde Kant, tel. 441632
 • Heidi Kant, tel. 441144
 • Betsy van Nimwegen, tel. 443400


Activiteiten.
In het komende seizoen zullen er weer diverse activiteiten worden georganiseerd. U zult hierover geïnformeerd worden via Kerkklanken en de Nieuwsbrief.
 

De Hervormde Vrouwen Dienst, ofwel de HVD zet zich in om het onderling omzien naar elkaar in de gemeente in praktijk te brengen. In 2008 was het veertig jaar geleden dat er initiatief daartoe werd genomen vanuit de gemeenten Giessen en Rijswijk. Nog steeds worden er verschillende contacten gelegd:
U kunt hierbij denken aan:

 • het verwelkomen van nieuw ingekomen gemeenteleden
 • het bezoeken van gezinnen waar een geboorte heeft plaatsgevonden
 • het bezoeken van gemeenteleden van 75 jaar en ouder rond de verjaardagen
 • het bezoeken van langdurig zieken en het onderhouden van contacten met mensen die verbonden zijn met onze gemeente en in een zorginstelling elders verblijven
 • het bezorgen van een dagboekje  bij de gemeenteleden van 75 jaar en ouder 

De volgende dames uit de gemeente zijn betrokken bij de HVD. Ze hebben ieder een eigen wijk, waar ze de bezoeken brengen:

 • Nel Kolff, tel.nr. 442391Vijfmorgen, Enghweg, Jagerspad, Gherstkamp, Zesmorgen en de Hoefselaan
 • Nel van Ginhoven, tel.nr. 441771Drie Zalmen, Veldweg, Slagboomstraat, Blaasbalg en de Lageweg
 • Corrie Kant,  tel.nr. 441874Koekoek, Lijster, Nachtegaal en Koperwiek
 • Rika Ottevanger, tel.nr. 441131Den Bogerd en Scholtenplein
 • Addie Schaap  tel.nr. 441262Maasdijk, Dijkje, Onderweg, Kruisstraat en Dorpsstraat
 • Riet van Zandvliet tel.nr. 441472V. Ballegooijenhof, Nieuwstraat, Rietdekker, Wielstraat, De Geer, Almweg, de Klompenmaker, de Hoepelmaker
 • Dineke van Tilborg,  tel.nr. 442671
  Bezoeken van mensen in zorginstellingen buiten Rijswijk

Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met Nel Kolff (442391).


Zangvereniging Laudatio
Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Laudatio’ is een niet kerkelijk gebonden koor uit Giessen en Rijswijk. Wij repeteren een keer per week en zingen graag in kerkdiensten en verpleeghuizen. Ons motto is: ‘Geen drempels maar een open deur’.

Afgelopen seizoen hebben we met een jubileumconcert ons 70-jarig bestaan mogen vieren. De in 1946 opgerichte koren ‘De Lofstem’ uit Rijswijk en ‘Excelsior’ uit Giessen zijn in het jaar 2000 gefuseerd tot de Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Laudatio’.
 
Wij repeteren op donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in de Maaszaal in de Hervormde Kerk in Rijswijk. Op 18 augustus a.s. gaan de repetities weer van start. U bent van harte uitgenodigd om een keer te komen luisteren en na enkele proefavonden zouden wij het fijn vinden als u ons koor wil komen versterken. U bent van harte welkom!
Contactpersonen:
 • Jozien Heystek, tel. 441254
 • Jopie van Dalen, tel. 442558

Handwerkclub.
Sinds sept. 1997 is er de handwerkclub, die één keer in de veertien dagen op donderdagmiddag bijeenkomt en onder het genot van koffie/thee kaarten maakt, postzegels  en DE punten  uitknipt, sokken en truitjes breit, enz. De gemaakte spulletjes worden verkocht tijdens de gemeenteavonden, ouderenmiddagen,verkoop-en rommelmarkt en in de Zalmpassage waar  we van sept. t/m mei één keer in de maand samen met de boekentafel op vrijdag staan.Elke maand hebben we een goed doel voor ogen. De gebreide truitjes en dekentjes gaan naar Roemenie.
Nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom.

Contactepersonen:

 • Thea Vervoorn, tel. 442889
 • Hillie van Breugel, tel: 442458


Ouderenwerk
Deze  interkerkelijke commissie heeft als taak het organiseren van ontmoetingsmiddagen voor de ouderen van Giessen en Rijswijk. Ook dit jaar bieden wij u een overzicht van de activiteiten, die dit winterseizoen zullen plaatsvinden. Verdere informatie volgt t.z.t.op de nieuwsbrief en kerkbode.

Agenda 2018/2019

 • 9  okt.   Australie D. v. Toorn Dijkhuis  Giessen 14.00 uur
 • 13 nov. Dovenschool Sri Lanka Teun en Nelda van Gammeren Maaszaal Hervormd  Rijswijk  14.00 uur
 • 20 dec. Kerstviering in Kerk en Dijkhuis Giessen  16.00 uur
 • 12 febr. Watersnoodramp Kees Osseweijer Maaszaal Hervormd Rijswijk 14.00 uur
 • 12 mrt.  Maaltijd en bingo Dijkhuis Giessen 17.00 uur
 • 16 apr.  Paasviering in de Geref. Kerk in Rijswijk 14.00 uur
 • Mei of Juni  Reisje
De commissie bestaat uit de volgende personen:
 • Dini Venderbos  voorzitter
 • Tinie Faber  penningmeester
 • Hillie van Breugel  secretaresse
 • Erik Goossens namens  herv. Giessen
 • Heleen Colijn namens  geref. Giessen/Rijswijk
 • Ineke Elshout
 • Elly van Tilborg
 • Tonny Besselink
 • Joke Klerkx


Samen aan tafel
Al weer het vierde seizoen staat voor de deur van Samen aan Tafel. Het blijft een groot succes, en daar zijn wij blij om dat zoveel gasten er elke keer er naar uit zien om met elkaar de maaltijd te gebruiken, en ook belangrijk om elkaar te ontmoeten. Vaak zitten we met zo’n 50 personen aan een gezellig gedekte tafel. Goed om te weten: we gaan de zomermaanden gewoon door.
 
Op D.V. 6 sept. Zullen wij weer ons best doen, u een heerlijke maaltijd voor te zetten. Dat gebeurt in de Maaszaal van onze kerk en u wordt verwacht tussen: 12.00 uur en 12.15 uur. Kosten € 5.00 per persoon.
 
Voor informatie en opgave:

 • Rika Ottevanger   tel:    441131
 • Hillie van Breugel tel:    442458

Verjaardagsfonds
Gemeenteleden die jarig zijn krijgen een felicitatiekaart met een enveloppe. Uit dankbaarheid dat een nieuw levensjaar is ingegaan, kan in de enveloppe een gift gedaan worden.De dames die gaan feliciteren en de enveloppe in ontvangst nemen, brengen die elke maand bij de administratrice, en die brengt het bij de kerkrentmeester. Als er weer wat bij elkaar gespaard is kan er weer wat van betaald worden ten behoeve van de kerk. Als u niet thuis bent wanneer de enveloppe wordt opgehaald mag u deze ook in de collectezak doen of bezorgen bij de administratrice op Nieuwstraat 7.

De dames die de jarigen bezoeken zijn:

 • Jansje Kraaij
 • Connie van Helden
 • Hannie van de Oever
 • Rina van Andel
 • Thea Vervoorn
 • Liesbeth van Tilborg
 • Jennie de Fijter
 • Annie Hakkers (administratie tel. 442481)

Nieuwsbrief
Al vele jaren is er elke zondag de nieuwsbrief. Deze wordt uitgereikt in de kerk en ook bezorgd bij mensen die kerktelefoon hebben. Het doel van deze nieuwsbrief is om alle gemeenteleden steeds actuele informatie te verschaffen m.b.t. de erediensten, kerkelijke activiteiten, zieken in de gemeente, bestemming van collecten enz.

Personalia van de Gerformeerde broeders en zusters worden elke zondag uitgewisseld waardoor we met elkaar mee kunnen leven met blijde en droeve gebeurtenissen.

De medewerkers aan de nieuwsbrief zijn:
Predikant/scriba                             : informatie
Ank                                                 :
Jan van Breugel                              : kopiëren

Kopij kan ingeleverd worden tot vrijdagavond 19.00 uur bij Ank

Kerkblad ‘Kerkklanken’
Samen met de overige hervormde gemeenten in de voormalige ring Woudrichem is er een gezamenlijk kerkblad met de naam “Kerkklanken”. Door middel van dit kerkblad blijft u geïnformeerd over het gemeentenieuws.
 
Het kerkblad verschijnt eenmaal in de twee weken, met uitzondering van enkele perioden van 3 weken. (o.a. de vakantieperiode). Betaling is eenmaal per jaar via automatische incasso.
 
Wanneer u kopij heeft dat geplaatst dient te worden (zoals bepaalde activiteiten die in de gemeente gaan plaatsvinden, waarvan u anderen op de hoogte wilt brengen), dan kan dit ingeleverd worden bij de predikant of scriba vóór het weekend van de verschijningsdatum.
Als u zich wilt opgeven als abonnee of gaat verhuizen, dan kunt u dit aangeven bij de bezorgers:

 • Fam. A. de Fijter, Dorpsstraat 4, tel. 442431 

De administratie wordt gevoerd door:

 • John Westerlaken, Kruisstraat 17 tel. 442337
terug