Welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Rijswijk NB Welkom op de website van de Hervormde Gemeente van Rijswijk NB

Via deze site kunt u algemene informatie vinden over onze gemeente.
Als kerk willen we een plaats zijn waar de naam van Jezus Christus wordt beleden als onze Heer. Centraal daarin staan de zondagse erediensten, die gehouden worden om 9.30u en 18.00u. Daarnaast vinden er doordeweeks tal van andere activiteiten plaats, zoals kinderclubs en jeugdwerk; ontmoeten gemeenteleden elkaar op bijbelkringen en gemeentegroeigroepen en willen we ook op andere manieren het omzien naar elkaar vorm geven.

 
Samenvatting preek Samenvatting preek
20-10-2019
 
Spoorzoeken Spoorzoeken
 
Catechese Catechese
Benieuwd naar onze nieuwe Catechesemethode? Check de link voor meer informatie.
 
lees meer »
 
Belijdeniscatechisatie Belijdeniscatechisatie
Belijdeniscatechisatie iets voor mij? Bekijk hier de bijbehorende vlog
lees meer »
 
vlog digidominee vlog digidominee
lees meer »
 
solidariteitskas 2019 solidariteitskas 2019
Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.
Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt.
Voor hen is er de Solidariteitskas. ´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk.

Twee mooie voorbeelden
De Gereformeerde kerk van Nijeveen wilde graag een toegankelijke plek in het dorp zijn, net als een herberg, waar mensen zomaar naar binnen komen om hun verhaal te doen.
Met hulp van de Solidariteitskas is dat gelukt. Het idee heeft de gemeente een gezicht naar buiten én nieuw elan gegeven.
En dan Zegveld. De muren van de monumentale hervormde kerk lieten vocht door en de fundering bleek aangetast. Er was een flinke restauratie nodig.
Maar de gemeente is te klein om dit zelf te bekostigen. Daarom gingen de gemeenteleden enthousiast aan de slag met acties. Ook werden er fondsen aangeschreven én er werd een beroep gedaan op de Solidariteitskas.
De renovatie is inmiddels in volle gang.

Uw bijdrage
De Solidariteitskas wordt gevuld door een bijdrage van leden van de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen.
Wij vragen u om een bedrag van €10. Hiervan wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met een van de kerkrentmeesters, of kijk op www.pkn.nl/solidariteitskas.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Rijswijk NB

P.S.: U kunt uw bijdrage van €10 voldoen door overschrijving op rekeningnummer
NL75 RABO 0373727968 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Rijswijk NB
met vermelding van: Solidariteitskas 2019 en administratie nummer
 
actie Kerkbalans actie Kerkbalans
 
Beleidsplan 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020
Als kerkenraad zijn wij al langere tijd bezig geweest met het nieuwe beleidsplan van onze gemeente. In meerdere bezinningsbijeenkomsten hebben wij getracht de juiste Bijbelse weg te vinden. Op de gemeenteavond van 1 oktober j.l. is het concept beleidsplan met u als gemeente besproken. Naar aanleiding hiervan hebben wij als kerkenraad ons opnieuw gebogen over het beleidsplan en nog enige aanpassingen gedaan. In de vergadering van 8 december j.l. hebben wij als kerkenraad dit beleidsplan voor de jaren 2015-2020 vastgesteld. Wij zijn God dankbaar dat wij als kerkenraad in samenspraak met de gemeente in alle rust en zorgvuldigheid tot dit plan hebben kunnen komen. De missie zoals die verwoord is in dit beleidsplan luidt als volgt:
Als Hervormde gemeente van Rijswijk (N.Br.) willen wij
elkaar toerusten tot discipelschap van Jezus Christus,
om de boodschap van Gods liefde uit te dragen in onze omgeving
en daarmee God groot te maken.
 
Wij bidden ook om Gods zegen over de missie. Met de komst van dit nieuwe beleidsplan hebben wij geenszins de indruk dat  wij als gemeente klaar zijn  tot 2020. Het mag eerder als nieuwe start worden gezien. Als kerkenraad willen wij ons de komende tijd opnieuw in diverse bezinningsmomenten richten op diverse onderwerpen uit dit beleidsplan. Dit beleidsplan is geen document dat, als in beton gegoten, het beleid voor onze gemeente voor de komende vijf jaar vast legt. Het is bedoelt als een dynamisch document. Door bezinning en overleg met u als gemeente willen wij verdere invulling geven aan onze missie hier in deze wereld. Als kerkenraad hopen wij dat ook u als gemeentelid zich betrokken voelt bij deze missie. Wij hopen dat u mee wilt denken over de inhoud en verdere uitvoering hiervan. Wij staan dan ook open voor uw inbreng op velerlei gebied. Maar bovenal hopen wij dat wij dit als gemeente, biddend om Zijn zegen, bij God mogen brengen.

Het beleidsplan kunt u vinden via deze link.  Voor diegenen die niet de beschikking hebben over internet hebben wij enkele uitgeprinte versies van het beleidsplan achter in de kerk liggen.
 
Agenda Agenda

Van de meeste in de agenda genoemde samenkomsten staat veel meer informatie op de diverse onderdelen die op deze website staan. Wij nodigen u uit om dit daar verder te bekijken of contact op te nemen met de daarin genoemde personen waar nadere informatie kan worden verkregen.